Obecné obchodní podmínky

1. Údaje o školiteli

Obchodní firma: ProFi Job Consulting, s.r.o.
Sídlo: Brno – Slatina, Postránská 680/56, PSČ 627 00
IČ: 26978156
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 49487
Telefon: 774 511 202
E-mail: info@profi-job.cz
Web: www.profi-job.cz

2. Základní informace

Školitel pořádá kurzy a semináře:
Jedná se o:
– rekvalifikační kurzy účetnictví,
– kurz mzdového účetnictví,
– kurz daňové evidence,
– daňové semináře a
– rekvalifikační a vzdělávací kurzy.
(dále jen „kurzy“).

Na www stránkách školitele www.profi-job.cz jsou zveřejněny nabídky jednotlivých připravovaných kurzů, včetně jejich termínů zahájení, ukončení, rozvrhu a cen jedotlivých kurzů. Na tomto webu je také uveden formulář přihlášky na kurzy.

Kurzy jsou pořádány na adrese Kopečná 20, Brno. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Školitel si však vyhrazuje možnost změn rozvrhu kurzů a dalších skutečností, a to například z důvodu nedostatečného počtu přihlášených účastníků nebo nemoci lektora.

Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.

Nedohodnou-li se písemně účastník a školitel jinak, platí že:

– účastník je povinen uhradit cenu kurzu nejpozději 7 dní před zahájením kurzu,
– přihlásí-li se účastník po této lhůtě, je cena kurzu splatná do 3 dnů od odeslání přihlášky,
– přihlásí-li se účastník tři dny před zahájením kurzu, je cena kurzu splatná nejpozději den před zahájením kurzu.

Platby cen kurzů lze provádět těmito způsoby:

– na bankovní účet školitele: č.ú. 205 43 25 379/0800 (Česká spořitelna),
– v hotovosti v kanceláři školitele na adrese Kopečná20, Brno,
– v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky.

Smlouva je uzavřena doručením přihlášky školiteli.

Přijetí nabídky s dokladem, s odchylkou nebo výhradou není přijetím nabídky.

Školitel přijímá veškeré změny a storna přihlášek pouze v písemné formě. Bezplatné storno kurzu je možné nejpozději 10 dnů před zahájením výuky. Rozhodující je doručení projevu vůle ohledně storna školiteli.

Po této lhůtě školitel účtuje stornovací poplatky následovně:

– v období 9 až 6 dnů před zahájením kurzu ve výši 50% z ceny kurzovného
– v období 5 až 3 dny před zahájením kurzu ve výši 80% z ceny kurzovného a
– v období od 2 dnů do zahájení kurzu ve výši 100% z ceny kurzovného.

V případě, že se účastník bez písemné omlouvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu kurzu.

Kurzovné započatých kurzů je nevratné.

3. Ochrana osobních údajů

Účastník souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly školitelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Zájemce má právo být informován, jaké údaje o něm školitel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Zájemce může školiteli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi školitelem a účastníkem kurzů řeší obecné soudy.

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní zde uvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem(č.89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími předpisy, vec znění pozdějších změn.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2015.

Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.